Image
Image
Image

卓越榜 2020-21

全年學業獎

以下學生於本年度考獲全級第一、二、三名,各獲獎狀及書券一張。

級別 級名次 班別 學生姓名
一年級 第一名 1B 洪景舜
  第二名 1A 馮一軒
  第三名 1A 李樂琳
       
二年級 第一名 2C 林穎心
  第二名 2B 方彬彬
  第三名 2A 林嘉俊
       
三年級 第一名 3A 潘嘉原
  第二名 3A 韋卓玟
  第三名 3A 方梓喬
       
四年級 第一名 4A 黎曉珺
  第二名 4A 鄧逸彤
  第三名 4A 朱楚然
       
五年級 第一名 5A 陳曦彤
  第二名 5A 陳彥瑋
  第三名 5A 王皓楠
       
六年級 第一名 6A 陳光銘
  第二名 6A 陳雨陽
  第三名 6A 陳雅琦
© 2021 ST. Eugene de Mazenod Oblate Primary School